1 2 3 4

ทีมงานทนายความ สำนักงานกฏหมายณรงค์ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท

 

 

ทนายณรงค์ศักดิ์ สุขวิบูลย์
   
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขากฎหมายอาญา)
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(การเงิน)

ทนายความด้านกฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายแรงงาน
กฎหมายภาษีอากร วางแผนภาษี กฎหมายการลงทุน วางแผนการลงทุนใน
ประเทศและในต่างประเทศ กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

 
 
ทนายภานุรุจ รัฐจักร
   
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

ทนายความด้านกฎหมายแพ่ง ร่างนิติกรรมสัญญา คดีครอบครัว ฟ้องหย่า
รับรองบุตร จัดการมรดก แปลเอกสาร รับรองลายมือชื่อ (Notary public)
กฎหมายอาคารชุด ภาษีโรงเรือน บัตรเครดิต เช่าทรัพย์ เช่าชื้อ กู้ยืม เช็ค

 
 
ทนายศุภกร  สุดสงวน
   
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทนายความด้านการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท การจดทะเบียนจำนอง 
การประนอมหนี้ การเร่งรัดหนี้สิน ฟ้องคดีผิดสัญญา ทำพินัยกรรม
บังคับคดี คดียาเสพติด ต่อสู้คดีทุจริตกฎหมาย ปปช. คดีที่ดิน
ทำวีซ่า (visa)  work permit

 
 
ทนายฐิตารีย์  เหมหิรัญยโชติ
 
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทนายความด้านลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  การบังคับคดี  การอนุญาโตตุลาการ  ให้คำปรึกษาและดำเนินคดีตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายตราสารอนุพันธ์และตลาดล่วงหน้ากฎหมายว่าด้วยอนุสัญญาภาษีซ้อน