1 2 3 4

บริการหาทนายความ

บริการหาทนายความ

                                                                  หาทนายว่าความคดีแพ่ง อาญา

        1 หาทนายว่าความในคดีแพ่ง คดีแพ่งเป็นคดีที่ว่าด้วย  สิทธิหน้าที่  ทรัพย์สิน หนี้สิน ของบุคคล  คดีว่าด้วยการหย่า  มรดก  พินัยกรรม  คดีเช่าชื้อ ชื้อขาย หุ้นส่วนบริษัท  สิทธิในที่ดิน ทรัพย์สิน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การทนายคดีแพ่ง หากเป็นคดีบางประเภท เช่น คดีที่ดิน คดีครอบครัว ต้องหาทนายที่ชำนาญด้านนี้โดนเฉพาะ

         2  หาทนายว่าความหรือปรึกษาในคดีอาญา คดีอาญาคือคดี ที่กำหนดให้การกระทำต่างๆ เป็นความผิด และกำหนดโทษตามหฎหมาย คือ โทษประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน การหาทนายคดีอาญา อย่างแรกถ้าเราต้องการที่จะสู้คดีทนายความต้องจิตใจที่จะต่อสู้คดีด้วย บางครั้งอาจถูกตำรวจ อัยการ ศาล บอกให้รับสารภาพ เกลี้ยกล่อมว่าโทษเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อรับสารภาพ กลับรับโทษหนักก็ได้ ดั้งนั้นหากเราไม่ได้ทำผิด ต้องปฎิเสธอย่างหนักแน่น อาจร้องเรียน ฟ้องกลับก็ได้ การตีความกฎหมายอาญา กฎหมายให้ตีความโดยเคร่งครัด เช่น ลักทรัพย์ ทรัพย์ต้องเป็นวัตถุมีรูปร่าง  พวกข้อมูล คลื่นโทรศัพท์ ไม่อาจถูกลักเอาไปได้ การหาทนายคดีอาญา ควรจะต้องเป็นทนายที่มีความเชี่ยวชาญ และแนะนำวิธีการต่อสู้ หรือการหาหลักฐานในสู้คดี

          3 ทนายคดีปกครอง  เป็นคดีที่ขึ้นศาลปกครอง  ต้องเป็นผู้รู้กฎหมาย ระเบียบราชการ ขั้นตอนปฎิบัติราชการ สัญญาของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ขั้นตอนการดำเนินคดีปกครอง

การอุทธรณ์ภายในหน่วยราชการ การหาทนายจึงต้องดูในเรื่องดังกล่าว

          4 การหาทนายคดีล้มละลาย 

          5 การหาทนายคดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และคดีการค้าระหว่างประเทศ  การหาทนายคดีเหล่านี้ จะต้องมีการปรึกษาก่อน เป็นคดีเฉพาะด้าน

          ข้อสำคัญ  การปรึกษาทนายเพื่อหาทนาย เป็นเรื่องที่ต้องทำ ในกรณีที่คดีมีความซับซ้อน หรือคดีตามกฎหมายเฉพาะด้าน เช่น คดีปกครอง คดีลิขสิทธิ์ คดีอาญาบางอย่าง คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีในศาลรัฐธรรมนูญ  

 

           การหาทนายเพื่อปรึกษา ร่างสัญญา 

          การหาทนายนอกจากว่าความแล้ว การหาทนายเพื่อปรึกษาแนวทางตามกฎหมาย ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่ศาลหรือผู้พิพากษาใช้ในการตัดสินคดีความ  กฎหมายนั้นกำหนดขึ้นเพื่อไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ และยังต้องมีความชัดเจน แน่นอน โดยเฉพาะกฎหมายทางอาญา เพราะเป็นการให้การกระทำของบุุคคล เป็นโทษหรือไม่ การหาทนายเพื่อให้เราเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย  เป็นเรื่องสำคัญ

          การหาทนาย เพื่อร่างสัญญา ทนายจำต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว  เช่น การชื้อขายระหว่างประเทศ ต้องหาทนายที่มีความรู้เกี่ยวกับการชื้อขายระหว่างประเทศ 

 

           การหาทนายเพื่อรับรองเอกสาร

          1 หาทนายรับรองเอกสาร โนตารี(์Notary Public) หลักการคือการรับรองเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ หรือ รับรองเอกสารเฉพาะด้าน เช่นรับรองเอกสารเพื่อใช้ในการออกของที่กรมศุลกากร  หรือ เอกสารที่ใช้กับกรมจัดหางาน  จะต้องหาทนายที่มีใบอนุญาตในการรับรองเอกสาร

          2 หาทนายรับรองเอกสารจดทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนข้อมูลบริษัท

          3 หาทนายรับรองเอกสารบริษัทมหาชน จะต้องหาทนายที่ขึ้นทะเบียนการรับรองเอกสารบริษัทมหาชน ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

          4 หาทนายเพื่อเป็นพยานมนนิติกรรม สัญญา  โดยเฉพาะสัญญาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

 

LINK www.ns-notary.com

โทร 0838843287