1 2 3 4

์รับรองเอกสาร NOTARY PUBLIC

์รับรองเอกสาร  NOTARY PUBLIC
โนตารี 0838843287

บริการทนายรับรองเอกสาร โนตารี พับลิค 

1 ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการรับรองนิติกรรมและสัญญา  นำไปใช้อีกประเทศหนึ่ง

2 ให้คำแนะนำการลงทุนและจัดทำเอกสารการลงทุนระหว่างประเทศ

3 รับรองเอกสารโนตารี พับลิค  เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ

4 รับรองเอกสารโนตารี พับลิค  เพื่อนำเอกสารไปใช้ศึกษาต่อในต่างประเทศ

5 รับแปลเอกสาร  รับรองเอกสารคำแปล เอกสารมหาชน

6 รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคลว่ามีอยู่แท้จริง

7 รับรองลายมือชื่อกรรมการ  บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชน

8 ปรึกษาและให้คำแนะนำการลงทุนในตลาดการเงิน  ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  รับรองเอกสารเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ

 

Lawyers Notary Services

1 counseling and advice to ensure law and contracts. To another country
2 provide investment advice and documentation to international investment.
3 certified Notary Public to bring the documents to be used abroad.
4 Notary Public Notary to take the document to study abroad.
5 Translation Translation Notary Public Documents.
6 notarised Ensure that there is a real person
7 notarised public company directors.
8 consult and advise investors in financial markets. Foreign Exchange Visas for foreign investors to open an account.

 

บริการทนายรับรองเอกสาร

1 เอกสารการจดทะเบียนบริษัท

2 เอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่ตั้ง หุ้นส่วน บริษัท

3 ร่างสัญญาและรับรองสัญญา

4 จัดทำพินัยกรรม

   

ข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.ns-notary.com/15784278/notary-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3