1 2 3 4

บริการด้านทะเบียน

บริการด้านทะเบียน
  • จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  • แปลเอกสาร
  • ทำการรับรองลายมือชื่อในเอกสาร เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ ( NOTARY  PUBLIC )
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จดทะเบียนการค้า