1 2 3 4

การรับรองเอกสาร Notary public

การรับรองเอกสาร Notary public

 บริการด้านรับรองเอกสารโนตารี พับลิค

1.ให้คำปรึกษาด้านงานเอกสารโนตารีพับลิค เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีก       ประเทศหนึ่ง
2. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
3. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ
4. รับแปลเอกสาร เอกสารราชการ รับรองเอกสารคำแปล รับรองเอกสารมหาชน
5. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
6. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 Notary Services Attorney

        คือบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
แต่สำหรับคนต่างประเทศแล้วคงจะเข้าใจและคุ้นเคยกับบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public เป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Notary Public แล้วหรือไม่? และเป็นใคร?
         ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไปและทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ  Notary Public อย่างแท้จริง
ในปัจจุบันนี้ สภาทนายความแห่งประเทศไทย (The Lawyers council Of Thailand) ได้บัญญัติข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสารให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอมรบในหลักสูตรดังกล่าวแล้วในกรณีที่ท่านต้องการรับรองลายมือชื่อหรือรับรองสำเนาเอกสารหรือรับรองข้อเท็จจริงในกรณี รูปแบบการรับรอง (Notarization) ตามข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 

*รับรองลายมือชื่อในเอกสาร 
*รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น 
*รับรองคำแปลเอกสาร 
*รับรองข้อเท็จจริง
*รับรองสำเนาเอกสาร
*รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
*จัดทำคำสาบาน
*จัดทำบันทึกคำให้การ
*ทำคำคัดค้านตราสาร
*รับรองตัวบุคคล
*ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

            ดังนั้น การที่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะทำคำรับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารหรือทำคำรับรองอื่นๆ ทั้งนี้  เพื่อนำเอกสารหรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ดี จึงควรคำนึงถึงทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสารเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การรับรองลายมือชื่อและการรับรองเอกสารเหล่านั้นถูกต้องสมบูรณ์และท่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้และเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยทนายความที่ทำหน้าที่เป็น Notarial services Attorney แล้วจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
ราคาค่าบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือคำรับรองอื่นๆดังที่กล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุผล ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาค่ารับรองเอกสารขึ้นอยู่กับความสำคัญของเอกสารที่ให้การรับรองเป็นสำคัญ

 

 

 

ถอดเนื้อหาบางส่วนมาจากบทนำอบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

อาจารย์อนงค์พร ธนชัยอารีย์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบ

 

 

 

Notary Public in Bangkok Thailand Service Call 083-884-3287

 สำนักงาน  โทร 02-416-4163