1 2 3 4

บริการด้านกฏหมาย

บริการด้านกฏหมาย
หาทนาย ปรึกษากฎหมาย โทร 0838843287
 • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  คดีล้มละลาย
 • รับปรึกษาคดีความ ปรึกษาที่สำนักงาน /ทางโทรศัพท์/ นอกสถานที่
 • รับปรึกษาและจัดทำนิติกรรมสัญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับปรึกษากฎหมายเกี่ยวการลงทุนทางการค้า อุตสาหกรรม
 • วางแผนภาษีและปรึกษากฎหมายภาษีอากร และดำเนินคดีเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ทำพินัยกรรม จัดการมรดก
 • ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา
 • ดำเนินคดีสิทธิมนุษยชน
 • ปรึกษากฎหมายการลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในหุ้น  ตลาดการเงินและตราสารอนุพันธ์  การลงทุนในทองคำ  ตลาดน้ำมัน
 • ปรึกษาและดำเนินคดีครอบครัว  ฟ้องหย่า  รับรองบุตร  โดยทนายที่เชี่ยวคดีครอบครัวโดยเฉพาะ
 • ปรึกษากฎหมายการเงินดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย
 • จัดทำคำชี้แจงทางกฎหมาย   ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
 • เร่งรัดหนี้สิน 
 • ประนอมข้อพิพาททางกฎหมาย  การค้า  การลงทุนดำเนินการเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน